Zásady ochrany osobných údajov


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť MH PRODUCTION s. r. o. vysoko dôležitá a preto nasledujúci text poskytuje vysvetlenie, akým spôsobom spoločnosť spracúva osobné údaje pri prevádzkovaní internetovej stránky www.mhproduction.sk.

Obchodná spoločnosť MH PRODUCTION s. r. o., so sídlom Mozartova 4192/12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 316 981, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 81605/L (ďalej ako „spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“).

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú jeho partneri a zákazníci/záujemcovia dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (ďalej aj ako „dotknutá osoba“ alebo „dotknuté osoby“).

V Prevádzkovateľovi pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je pre dotknuté osoby kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje – e-mail: info@mhproduction.sk, pričom do predmetu e-mailu je žiadúce uviesť „GDPR“, a to z dôvodu jednoduchšej a rýchlejšej identifikácie.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Osoby konajúce v mene obchodných partnerov a zákazníci.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Medzi bežné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi dotknutá osoba poskytuje na daný účel v pozícii osoby konajúcej v mene obchodného partnera a/alebo zákazníka, patria zvyčajne meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo. Ďalšie údaje poskytujú zákazníci obchodným partnerom, s ktorými prebieha obchodná spolupráca, a na ktorých webové rozhranie môže byť zákazník (t. j. návštevník) presmerovaný.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva v rámci účelu, na ktorý sú mu poskytnuté.

Medzi účely spracúvania patrí:
- uzatvorenie záväzkových vzťahov,
- využitie informačného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva výlučne zo zákonných dôvodov, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť alebo jej obchodný partner s dotknutou osobou nemôže uzatvoriť zmluvný vzťah.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj bez jej súhlasu vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 Zákona) alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, a ak osobné údaje spracúva spoločnosť, ktorej to vyplýva z predmetu činnosti (§ 78 ods. 2 Zákona); to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel spoločnosť porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

DOBA, POČAS KTOREJ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

V prípadoch, kedy v súlade s Nariadením alebo Zákonom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, a to na účely tak, ako je vyššie uvedené, zlikviduje (vymaže) tieto osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Pri využívaní kontaktných formulárov Prevádzkovateľa budú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané najmä do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej otázky, či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov:

-údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktných formulárov budú uchovávané najviac po dobu jedného roka odo dňa vybavenia požiadavky zákazníka (v prípade potreby doriešenia otvoreného prípadu v blízkej budúcnosti),
-účtovné doklady, ako napr. faktúry vystavené Prevádzkovateľom sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

Pri určovaní lehôt uchovávania osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi Zákonom, Nariadením a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, atď.).

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej poskytnuté oprávneným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov, ako sú napríklad súdy, okresné úrady, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, notári, audítori.

Prevádzkovateľ ďalej môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného preto sú, resp. budú uzatvárané so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, na základe ktorých je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Medzi sprostredkovateľov, ktorým Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje dotknutých osôb patria predovšetkým spoločnosti, ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú externe spracovanie účtovníctva, prípadne iné spoločnosti s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje. Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté najmä obchodným partnerom, na ktorých tovary a služby stránka Prevádzkovateľa zákazníka/záujemcu presmeruje.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Nariadenie charakterizuje spracúvanie údajov ako profilovanie, ak zahŕňa automatizované spracovanie osobných údajov, alebo používanie týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci svojej činnosti Prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nižšie sú uvedené práva, ktoré zákazníkovi/záujemcovi zo Zákona a Nariadenia ako dotknutej osobe prináležia.

Právo na prístup k osobným údajom – Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení. Ide napríklad o prípady, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, Prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že Prevádzkovateľ nebude môcť vyhovieť žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k výmazu osobných údajov fyzickej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
5. na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, za podmienok stanovených v Zákone. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov – Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje inej spoločnosti, ak je to technicky možné, a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na právnom základe spracúvania na nevyhnutné plnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa príslušnej konkrétnej situácie, vrátane profilovania, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa príslušnej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu môže dotknutá osoba zaslať Prevádzkovateľovi na horeuvedené kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

ORGÁN DOHĽADU

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v rozpore so zákonom, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; alebo prostredníctvom internetovej a e-mailovej adresy: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutej osoby sú u Prevádzkovateľa v bezpečí, pričom pre zamedzenie neoprávneného prístupu a zneužitiu osobných údajov dotknutej osoby, Prevádzkovateľ zaviedol primerané technicko-organizačné opatrenia.

Prevádzkovateľ dbá na ochranu osobných údajov dotknutých osôb s najväčšou prioritou. Z toho dôvodu pravidelne kontroluje ich zabezpečenie a ich ochranu priebežne zdokonaľuje s využitím takých bezpečnostných opatrení, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie, pričom prijaté bezpečnostné opatrenia sú následne pravidelne aktualizované.