Všeobecné obchodné podmienky


I.
Úvodné ustanovenia a výklad niektorých pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup pri predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatím organizovaným obchodnou spoločnosťou MH PRODUCTION s. r. o., so sídlom Mozartova 4192/12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 316 981, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 81605/L na jednej strane ako poskytovateľom služieb (ďalej len ako „organizátor“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi organizátorom, prípadne v mene organizátora konajúcou inou osobou (ďalej aj ako „predávajúci“), v právnom postavení predávajúceho a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupenky na podujatie predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcemu.

Ďalšie kontaktné údaje organizátora dôležité pre kontakt s kupujúcim sú:

Email: info@mhproduction.sk

2. Stránka je webová stránka a jej časti dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne www.mhproduction.sk.

3. Podujatie je hlavným podujatím, ktorým je spoločenská akcia kultúrneho charakteru organizovaná organizátorom, ktorej jednotlivé akcie (ak napr. koncerty, vystúpenia, atď.) prestavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

4. Vstupenka na podujatie je ceninou s konkrétnymi povinnými náležitosťami, ako sú napríklad miesto a čas konania podujatia, čiarový kód alebo QR kód, ktorá umožňuje jej držiteľovi vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

5. Kupujúci a majiteľ vstupenky
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek na podujatie a prostredníctvom predávajúceho odoslala on-line objednávku vstupeniek.

Majiteľ vstupenky je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny za vstupenku riadne a včas. Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúcim právnická osoba, na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť ich duplikáty. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky organizátor nie je povinný kupujúcemu vystaviť náhradnú vstupenku.

Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a organizátorom deaktivuje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej vstupenky, ktorá bude detegovaná ako prvá v poradí a tak opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu, ktorá ju predloží, na vstup na podujatie.

Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ vstupenky je preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.

II.
Nákup a predaj vstupeniek

1. Vstupenky na podujatie je možné kúpiť on-line, prostredníctvom internetového, na to určeného miesta, pričom o presnom mieste predaja vstupeniek organizátor kupujúceho vyrozumie prostredníctvom internetovej stránky organizátora. Ďalšie podmienky predaja vstupeniek sú spravované všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.

2. Od kúpnej zmluvy nie je možné kupujúcim ako spotrebiteľom odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“ ), nakoľko predmetom tejto kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

3. Kúpna cena vstupeniek je uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Kúpna cena vstupeniek je konečná. Úhrada kúpnej ceny vstupeniek kupujúcim je možná jedným z spôsobov ustanovených predajcom. Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

III.
Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená, t. j. je oprávnený použiť vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie majiteľ vstupenky prejavuje svoj súhlas s pokynmi organizátora na mieste podujatia a podmienkami, ktoré sa na tieto pokyny viažu a/alebo s nimi súvisia. K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod.

2. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb predložiť platný preukaz totožnosti prípadne preukaz ZŤP a vstupenku na podujatie.

3. Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky právne predpisy. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora majiteľom vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov majiteľom vstupenky si organizátor vyhradzuje právo vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok organizátora na náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.

4. Majiteľ vstupenky dáva uzatvorením kúpnej zmluvy organizátorovi, ako aj akýmkoľvek tretím osobám, bez nároku na akékoľvek protiplnenie, súhlas na zhotovenie, zverejnenie a rozširovanie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) zhotovenej na podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely, reklamné účely organizátora alebo partnerov podujatia a pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

IV.
Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom vstupeniek/kupujúcim, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb. Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zrušenia podujatia.

2. Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa) podujatia z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

3. Organizátor nezodpovedá kupujúcim za príp. nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi, za nedoručenie vstupeniek prostredníctvom poštového podniku a/alebo kuriérskej služby v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo neúplných údajov potrebných pre doručenie zásielky, v dôsledku pochybenia poštovného podniku a/alebo kuriérskej služby alebo v dôsledku skutočnosti, že adresát je neznámy, resp. že sa nezdržuje na adrese doručenia v čase doručenia.

4. V prípade, ak bude podujatie zrušené kedykoľvek pred dňom jeho začiatku (min. 24 hodín pred jeho konaním), a to z akéhokoľvek dôvodu, bude držiteľovi vstupenky vrátená plná suma, za ktorú si vstupenku zakúpil okrem prípadu, ak sa držiteľ vstupenky rozhodne si túto ponechať a použiť ju v budúcnosti.

V.
Reklamácie, sťažnosti a podnety kupujúcich

1. V súvislosti s reklamáciami sú kupujúci/majitelia vstupeniek povinní postupovať v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne iných relevantných právnych predpisov, najmä OZ a OBCHZ.

2. V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať organizátora e-mailom na e-mailovú adresu: info@mhproduction.sk alebo písomne na adresu: MH PRODUCTION s. r. o., Mozartova 4192/12, 811 02 Bratislava.

VI.
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä OZ, OBCHZ.

VII.
Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci odoslaním objednávky vstupeniek vyjadruje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávke ním povereného predávajúceho na účely vybavenia objednávky a splnenia povinností organizátora z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s kupujúcim, a to na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla organizátora.

VIII.
Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie organizátorom alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na organizátora so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak organizátor na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Organizátor je povinný zmenené VOP zverejniť vždy na svojej internetovej stránke www.mhproduction.sk najneskôr ku dňu účinnosti ich zmeny.

2. Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie sa podporne vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákon o ochrane spotrebiteľ, OZ, OBCHZ.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.03.2023.